Saturday, 6 December 2008

10D campaign in USAႏွစ္(၆ဝ)ျပည့္ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ


ရက္စြဲ ၊ ၊ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္။ဒီဇဘၤာ()ရက္


တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတို႕ ၊

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာ(၁ဝ)ရက္ေန႕ဆိုလွ်င္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ “လူ႕အခြင့္အေရးပ႗ိဥာဥ ္စာခ်ဳပ္ၾကီးကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ႏွစ္(၆ဝ)ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ ေန႕ရက္အခါကို က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။


ထိုထူးကဲ ေကာင္းျမတ္လွေသာ ေန႕ရက္အခါ သမယသည္ ကမၻ့ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင ္မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ ေသာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၏ တူညီေသာ ေမြးရာပါ လူ႕အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို တေျပးညီ လိုက္နာက်င့္သံုးသြားရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ “ လူ႕အခြင့္အေရးပ႗ိဥာဥ္ ” စာခ်ဳပ္ၾကီးကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၁၉၄၈ခုႏွစ္။ဒီဇဘၤာ(၁ဝ)ရက္ေန႕တြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးသြားရန္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွ “လူ႕အခြင့္အေရးပ႗ိဥာဥ္” စာခ်ဳပ္ၾကီးကို တရားဝင္ထုပ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။


ယင္း “လူ၌အခြင့္အေရးပ႗ိဥာဥ္”စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။


လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ တရားမဝင္(နအဖ)စစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕အေပၚ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖိႏွိပ္ခံလူထုလြတ္ေျမာက္ေရး အက်ဳိးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုတရားဥပေဒမဲ့ လူသားျခင္းစာနာမွဳကင္းစြာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္ စီရင္ျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွျပဌာန္းထားေသာ “ လူ၌အခြင့္အေရးပ႗ိဥာဥ္ ” စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ေနျခင္း အေပၚ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုးေတာ္မ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍“ ႏွစ္(၆ဝ)ျပည့္ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ” ႏွစ္ပါတ္လည္ အခမ္းအနားၾကီးကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖို႕ဝိန္းျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ “လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးနအဖစစ္အုပ္စုအား ႏိုင္ငံတကာမွျပစ္ဒါဏ္ခတ္အေရးယူေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ဟု ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲ ြအစီအစဥ္အားႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ စုေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕အျမင္ သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခမ္းအနားသို႕ အေလးထား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ၊


ႏွစ္(၆ဝ)ျပည့္ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕အခမ္းအနားအစီအစဥ္


ပထမပိုင္းေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္--- ကိုေအာင္ျမင့္ထြဏ္း

ဒုတိယပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသဘာပတိအဖြဲ႕- ဦးရာဇာ ။ ဦးထြန္းဦး ။ တက္ေရာက္လာသူထဲမွတဦးေရြးခ်ယ္ရန္

ဒုတိယပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္---ကိုေကာင္းရွိန္မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ျပီး အခမ္း

အနားအား ေအာက္ေဖၚျပပါအစီအစဥ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ ၊


၁ ၊ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း ၊

၂ ၊ အေလးျပဳျခင္း( )ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသီးသီးမွလူ၌အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း အသက္

ေပးဆပ္သြားၾကရေသာ လူသား အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ( ) မိနစ္

ျငိမ္သက္အေလးျပဳျခင္း ၊

၃ ၊ ေဒါက္တာသီဟမွအခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အားရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း ၊

၄ ၊ ဦးထြန္းဦးမွကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ျဖစ္ေပၚလာပံုအားရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း ၊

၅ ၊ ကိုမိုးသီးဇြန္မွျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမွဳမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ၊

၆ ၊ ကိုေမာင္ေမာင္စိုးမွ နအဖစစ္အုပ္စုအား ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္ဒါဏ္ခတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳအေပၚ

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ၊

၇ ၊ မခင္ေအးျမင့္မွႏွစ္(၆ဝ)ျပည့္ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ေၾကညာခ်က္အားဖတ္ၾကားျခင္း ၊

၈ ၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုေျပာၾကားျခင္း ၊

၉ ၊ အခမ္းအနားအားေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းျခင္း ၊

ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား


၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲအားဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ တရားမဝင္စစ္အုပ္စုဖယ္ရွားေရး --- ဒို႕အေရး ။ ဒို႕အေရး

ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး --- ဒို႕အေရး ။ ဒို႕အေရး

တရားဝင္ျပည္သူ႕အစိုးရေပၚေပါက္ေရး --- ဒို႕အေရး ။ ဒို႕အေရး

အဖိႏွိပ္ခံလူထုလြတ္ေျမာက္ေရးအေရးေတာ္ --- ေအာင္ရမည္ ။ ေအာင္ရမည္


က်င္းပမည့္ေန၌ရက္အခ်ိန္ --- -၁၂ - ဝ၈ တနဂၤေႏြေန႕ ေန႕လည္()နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ --- 5711 St. Henry Lane Ft. Wayne In 46806,

Paulding ESifh Hessencassel လမ္းေဒါင့္ယခင္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ေနရာေဟာင္း


ဆက္သြယ္ရန္


၁ ၊ ကိုေအာင္ျမင့္ထြဏ္း (၂၆ဝ – ၄၄၃ - ၅၁၅ဝ) ၄ ၊ မခင္ေအးျမင့္ (၂၆ဝ – ၄၁၈ – ၅၃၃၄)

၂ ၊ ေဒါက္တာသီဟ (၂၆ဝ – ၆ဝ၂ – ၁၈၇၆) ၅ ၊ ကိုေကာင္းရွိန္(၂၆ဝ – ၄၁၈ – ၆၄၄၆)

၃ ၊ ကိုေအာင္တင္မိုး (၂၆ဝ – ၅၈ဝ – ၆၃၁၆) ၆ ၊ ကိုေငြရ (၂၆၉ – ၈ဝ၄ – ၃၃၄ဝ)

No comments: